Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over de verbeteringen aan de Zaanse bruggen.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de Zaanse bruggen. 

 • Hoe houdt de gemeente de veiiligheid van alle Zaanse bruggen in de gaten?

  De veiligheid van alle Zaanse bruggen houden we in de gaten door verschillende acties te ondernemen:


  • Structureel inspecties uit te laten voeren door deskundige bedrijven;
  • Uitvoeren van veiligheidsinspecties en – scans bij bruggen (eens in de vijf jaar);
  • Periodiek keuren en trainen van bedieningspersoneel in het omgaan met potentieel gevaarlijke situaties op beweegbare bruggen;
  • Rood-licht-campagne om bewustwording bij weggebruikers te vergroten;
  • Periodieke handhavingscampagnes op overtreders;
  • Nagaan of nieuwe technologieën over het functioneren en bedienen van bruggen (bijvoorbeeld beeldtechnieken, detectiesystemen) de veiligheid kunnen verbeteren;
  • Periodiek onderhoud aan de bruggen;
  • Zorgen dat het totaalbeeld van de brug op de bruggen in stand blijft;
  • Zorgen dat het aangebrachte gele vlak tussen de ruimte van de slagbomen en de zwarte kruizen op het beweegbare gedeelte van de brug zichtbaar blijft;
  • Zorgen dat de weggebruiker richting de brugbedienaar door een voorziening kan reageren als op de brug een incident is;
  • Deelname in landelijke overlegorganen. over de veiligheid van en op bruggen.


 • Welke maatregelen heeft de gemeente Zaanstad direct genomen na het ongeval in 2015 bij de J.M. den Uylbrug?

  • Brugval (het beweegbare gedeelte van de brug) beter markeren (geel vlak);
  • Bellen en bebording aanpassen;
  • Aanpassen van het bedienproces: slagbomen langzaam verkeer apart bedienen;
  • Plaatsen van een attentieknop;
  • Extra landverkeersseinen;
  • Opleidingssystematiek voor brugbedienaars onder de loep genomen en functie-eisen verzwaard;
  • Training omgaan met potentieel gevaarlijke situaties op en rondom bruggen gefaciliteerd;
  • Ontwikkelen van een integrale veiligheidssystematiek in gang gezet;
  • Uitvoeren van integrale veiligheidsscan bij alle op afstand bediende bruggen in Zaanstad en het nemen van maatregelen aan deze bruggen, bij urgente risico’s die  voortvloeien uit deze scan.

 • Welke maatregelen heeft de gemeente Zaanstad direct genomen na het ongeval in 2018 bij de Prins Bernhardbrug?

  • Het plaatsen van onderlichten bij de landverkeersseinen voor het fiets- en voetgangersverkeer:
  • Het laten uitvoeren van een veiligheidstest;
  • Het uitvoeren van een veiligheidsscan;
  • Na verschijnen van rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: plaatsen van ondersteunend personeel (bedienen met ‘vier ogen’).      
 • Wat waren de redenen dat de gemeente na het verschijnen van het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van 2016 niet direct de aanbevelingen op andere bruggen hebben doorgevoerd?

  De gemeente heeft eerst een integrale veiligheidsmethodiek ontwikkeld om de risico’s in beeld te brengen. Vervolgens zijn verbetermaatregelen geformuleerd om deze risico’s te ondervangen. De verbeteringen die dringend waren zijn meteen opgepakt. Verbetermaatregelen, die de gemeente los van groot onderhoud kan uitvoeren, worden uiterlijk in 2020 op alle bruggen genomen.

 • Welke aanbeveling is uit welk rapport gekomen?

  Het ontwikkelen van een integrale veiligheidsscanmethodiek en het laten omgaan met potentieel gevaarlijke situaties komen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van 2016. Het verbeteren van het totaal beeld op de bruggen komt uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van 2019. De andere maatregelen zijn een voortvloeisel uit de gehouden integrale veiligheidsscans. Het willen plaatsen van een attentieknop bij alle op afstand bediende bruggen is afkomstig uit het Rapport Veiligheidsscan bruggen van Clijnk en Fontijn.


 • Zijn alle op afstand bedienbare bruggen automatisch beweegbare bruggen?

  Nee, niet alle beweegbare bruggen bedient de gemeente op afstand. De gemeente bedient ook bruggen lokaal.

 • Kan de brugbedienaar het proces van de brug die opengaat stopzetten met een noodknop?

  Ja, dat kan. De brugbedienaar beoordeelt dit.

 • Hoe controleert een brugwachter of een brug vrij is?

  Bij de bruggen zijn camera’s. Deze zijn zo geplaatst, dat de brugbedienaar overzicht over de hele de brug heeft. De camerabeelden komen op een groot scherm. Via de beeldschermen controleert een brugbedienaar of de brug vrij is.

 • Hoe zit het met landelijke richtlijnen over bruggen en veiligheid?

  Er zijn landelijke richtlijnen als het gaat om bruggen en veiligheid (NEN6786, NEN 6786), maar er zijn geen specifieke richtlijnen als het gaat om op afstand bedienbare bruggen. Zaanstad heeft daarom zelf beleidskaders opgesteld:
  Programma van Eisen Zicht bruggen
  Uniform_Bedienconcept op afstand bediende bruggen
  • Van beide documenten afgeleid: apart document voor bedienen van het Wilhelminacomplex (in verband met de aanwezigheid van twee beweegbare bruggen en sluis).

 • Wordt de informatie uit de onderzoeken gedeeld met andere gemeentes?

  Ja, dat gaat om methodiek integrale veiligheidssystematiek en de documenten Programma van eisen zicht bruggen, Uniform bedienconcept op afstand bedienbare bruggen. Ook is belangstelling voorde gele markeringsvlakken. Het gele vlak met een zwarte kruizen is namelijk geen officieel verkeersteken.


 • Uit de onderzoeksrapporten zijn nog veel meer aanbevelingen en adviezen gekomen die nu niet opgepakt worden. Waarom worden juist deze verbeteringen aangebracht en andere niet?

  Uiterlijk 2020 zijn de maatregelen in gang gezet. Alleen de maatregelen die niet dringend zijn en/of scoren en alleen bij groot onderhoud toegepast kunnen worden, zullen uiterlijk 2024 op alle bruggen genomen zijn.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl